Mind's Eye PowerPoint Template

31 slides
8.4 MB
837 views

Similar Presentations

Presentation Transcript

1

Primer Açık Açılı Glokom Olgularında Brizolamid-Timolol Maleat ve Dorzolamid-Timolol Maleat Kombinasyonlarının Oküler Kan Akımı Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması Mustafa Eliaçık İnci Baltepe Altıok Sevil Karaman Erdur Yunus Karabela İ.Gökhan Gülkılık

2

AMAÇ Primer açık açılı glokom tedavisinde kullanılan Brinzolamid-Timolol Maleat ve Dorzolamid-Timolol Maleat kombinasyonlarının retrobulber kan akımı üzerine olan etkilerinin Renkli Doppler Ultrasonografi (CDI) yöntemi ile incelenmesi ve sonuçların karşılaştırılması.

3

GİRİŞ Primer açık açılı glokom (PAAG) progresif retinal gangliyon hücre ölümü ve görme alanı kaybı ile karakterize multi-faktöriyel bir optik nöropatidir. Bu patolojinin altında yatan ve modifiye edilebilen en önemli faktör yükselmiş göz içi basıncıdır.

4

GİRİŞ Bununla beraber son yıllarda sadece yükselmiş göz içi basıncının optik sinir hasarından sorumlu olamayacağı, bir takım hemodinamik değişkenlerinde glokomun patofizyolojisinde ve progresyonunda etkili olduğunu ifade eden araştırmalar da mevcuttur.

5

GİRİŞCollaborative Normal-Tension Glaucoma (CNTG) çalışmasında; Hastaların göz içi basınç değerlerinde %30 düşme tespit edildiği halde hastaların %12-18’inde progresyonun devam ettiği Early Manifest Glaucoma Trial (EMGT) çalışmasında 6 yıllık takip sonucunda göz içi basıncının ortalama değerlerinde %25’lik bir düşüş gözlensede hastaların %45 ‘inde progresyonun devam ettiği Leske ve ark. yaptığı bir diğer çalışmada ise 11 yıllık takip neticesinde hedef göz içi basınç değerleri muhafaza edilse bile hastaların %67’sinde progresyonun devam ettiği gözlemlenmiştir.

6

GİRİŞ 1997 yılında 10 sağlıklı gönüllü Suction cup kullanılarak IOP nin arttırılması sağlanmış Yükselmiş göz içi basıncının oküler perfüzyon basıncı üzerine olan etkisi araştırılmış Yükselen IOP CRA kan akım hızını düşürdüğü ispatlanmış1998 yılında 9 sağlıklı gönüllü Asetozolamid provokasyon testi İV verilen asetozolamidin retrobulber kan akımını etkilediği gösterilmiş Findl ve ark

7

GİRİŞ 2009 yılında yapılan Dünya Glokom Birliği toplantısında retrobulber kan akımı düzensizliklerinin glokomun patogenezinde önemli bir rol oynayabileceği ve düşük oküler kan akım basıncının PAAG için bağımsız bir risk faktörü olduğu ortak kararına varılmıştır.

8

GİRİŞ KARBONİK ANHİDRAZ İNHİBİTÖRLERİ (KAİ) Siliyer cisimciğin pigmente olmayan epitel hücrelerinde bulunan karbonik anhidraz izoenzimin II (KA Tip II) yi inhibe ederek çalışır. KA II GİB yükselten dinamik unsur olan aköz hümörün yapımı için gerekli bikarbonatın elde edilmesinde hayati önemi vardır.

9

GİRİŞ İKİNCİL ETKİ Blokasyonu neticesinde bulunduğu dokuda karbon dioksit(CO2)seviyelerinin yükselmesine ve bu sayede vasodilatasyona sebep olarak kan akımının artışına yol açtığı kabul edilmektedir. Reber ve ark. Damarların etrafındaki perisitleri etkileyerek indirekt bir yol ile retinal kan akımını arttırdığına da iddia etmektedir.(KA TİP 4) Dorzolamid= Brinzolamid x 6

10

GİRİŞ Siesky ve ark. Brinzolamid (4) ve Dorzolamid (38) RI Oftalmik Arter Santral Retinal Arter Kısa Posterior Silier Arterlerde Optik siniri oluşturan üç tabaka yüzeyel tabaka santral retinal arter prelaminar tabaka laminar tabaka

11

GİRİŞ PAAG’lu olguların oküler kan akımlarının ölçümü için Scanning Oftalmoskop* Scanning Laser Doppler Flowmetre** Pulsatil Okuler Kan Akımı*** Renkli Dopler Görüntüleme (CDI) Bu teknikler ile karşılaştırıldığında Non-invasive Gözün yapısının görüntülemeye engel olmaması, Kontrast yada radyasyona ihtiyaç duyulmaması Oftalmolojide 20 yılı aşkın zamandır kullanılması ǂ * Wolf S, Arend O, Sponsel WE, Schulte K, Cantor LB, et al. (1993) Retinal hemodynamics using scanning laser ophthalmoscopy and hemorheology in chronic open- angle glaucoma. Ophthalmology 100: 1561–1566 ** Chung HS, Harris A, Kagemann L, Martin B (1999) Peripapillary retinal blood flow in normal tension glaucoma. Br J Ophthalmol 83: 466–469 *** Langham ME (1994) Ocular blood flow and vision in healthy and glaucomatous eyes. Surv Ophthalmol38 Suppl: S161–168 ǂ Kaiser HJ, Schotzau A, Flammer J (1996) Blood-flow velocities in the extraocular vessels in normal volunteers. Am J Ophthalmol 122: 364–370

12

SIK KULLANILAN SPEKTRAL DOPPLER ÖLÇÜMLERİ AÇIYA BAĞIMLI Tepe sistolik hız (Pik sistolik hız) (Vmax) Diyastol sonu hız (End-diyastolik hız) (Vmin) Ortalama hız (Vmean) Akım Hacmi Akselerasyon indeksi = Tepe sistolik hız ÷ Tepe sistolik hıza ulaşma süresi Basınç gradienti = 4 x Hız2 AÇIDAN BAĞIMSIZ Akselerasyon zamanı (t) = Tepe sistolik hıza ulaşma süresi Rezistif İndeks (Rİ) = (Tepe sistolik hız – Diyastol sonu hız) ÷ Tepe sistolik hız Pulsatility Index (PI) = (Tepe sistolik hız – Diyastol sonu hız) ÷ Ortalama hız Sistol-Diyastol Oranı (S/D) = Tepe sistolik hız ÷ Diyastol sonu hız

13

Rezistif İndeks Resistif indeks (Rİ) ilk olarak 1974 yılında Leandre Pourcelot tarafından tarif edilmiştir. Vsistolik-VdiyastolikVdiyastolik

14

YÖNTEM Patolojik optik disk görünümü ve karakteristik görme alanı defektine sahip ve ilk olarak PAAG tanısı alan 56 olgu, 56 göz Grup I: Timololmaleat-Brinzolamid 28 göz Grup II: Timololmaleat-Dorzolamid 28 göz

15

YÖNTEMÇalışma dışı bırakılan olgular Eksfoliyatif glokom Pigmenter glokom Akut açı kapanma nöbeti anamnezi Son 6 ay içerisinde göz içi cerrahi geçiren Son 3 ay içerisinde oküler enflamasyon veya infeksiyon geçirmiş olmak

16

YÖNTEMÇalışmaya katılan tüm hastalara bilgilendirilmiş gönüllü onam formları okutulup imzaları alındı. Çalışma Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylandı. Hastalar demografik özellikleri göz önüne alınarak iki eşit gruba ayrıldı.

17

YÖNTEMRenkli Doppler Görüntüleme (CDI) kullanılarak tüm hastaların oftalmik arter (OA), santral retinal arter (SRA) ve kısa posterior siliyer arterlerinin (SPCA) 6.7 MHz lineer prob yardımıyla tedavi öncesinde tepe sistolik kan akım hızı (PSV), son diyastolik kan akım hızı (EDV) ve rezistif indeksleri ölçüldü.

18

YÖNTEMBrinzolamid-Timolol Maleat ve Dorzolamid-Timolol Maleat kombinasyonları başlanıldıktan üç ay sonra aynı ölçümler tekrarlandı. Elde edilen datalar SPSS 17.0 programı ile Wilcoxon ve Mann-Whitney U testi uygulanmıştır.

19

Sağ temporal kısa posterior silier arter Brinzolamid Öncesi Brinzolamid Sonrası

20

Sağ Oftalmik ArterBrinzolamid öncesi Brinzolamid sonrası

21

Sağ temporal kısa posterior silier arterDorzalamid Öncesi Dorzalamid Sonrası

22

Sağ Oftalmik ArterDorzalamid ÖncesiDorzalamid Sonrası

23

Dorzalamid

24

Brinzolamid

25
26

TARTIŞMA Dorzolamid Rİ’si kalıcı şekilde düşürmektedir. [1-12] 1] Katiyar S, Pandit J, Mondal RS, Mishra AK, Chuttani K, Aqil M, et al. In situ gelling dorzolamide loaded chitosan nanoparticles for the treatment of glaucoma. Carbohydrate polymers. 2014;102:117-24. [2] Foureaux G, Nogueira JC, Nogueira BS, Fulgencio GO, Menezes GB, Fernandes SO, et al. Antiglaucomatous effects of the activation of intrinsic Angiotensin-converting enzyme 2. Investigative ophthalmology & visual science. 2013;54:4296-306. [3] Januleviciene I, Siaudvytyte L, Diliene V, Barsauskaite R, Paulaviciute-Baikstiene D, Siesky B, et al. Comparison of intraocular pressure, blood pressure, ocular perfusion pressure and blood flow fluctuations during dorzolamide versus timolol add-on therapy in prostaglandin analogue treated glaucoma subjects. Pharmaceuticals. 2012;5:325-38. [4] Martinez A, Sanchez-Salorio M. Predictors for visual field progression and the effects of treatment with dorzolamide 2% or brinzolamide 1% each added to timolol 0.5% in primary open-angle glaucoma. Acta ophthalmologica. 2010;88:541-52. [5] Januleviciene I, Ehrlich R, Siesky B, Nedzelskiene I, Harris A. Visual function, optic nerve structure, and ocular blood flow parameters after 1 year of glaucoma treatment with fixed combinations. European journal of ophthalmology. 2009;19:790-7. [6] Martinez A, Sanchez-Salorio M. A comparison of the long-term effects of dorzolamide 2% and brinzolamide 1%, each added to timolol 0.5%, on retrobulbar hemodynamics and intraocular pressure in open-angle glaucoma patients. Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics. 2009;25:239-48. [7] Martinez A, Sanchez M. Retrobulbar haemodynamic effects of the latanoprost/timolol and the dorzolamide/timolol fixed combinations in newly diagnosed glaucoma patients. International journal of clinical practice. 2007;61:815-25. [8] Martinez A, Sanchez M. A comparison of the effects of 0.005% latanoprost and fixed combination dorzolamide/timolol on retrobulbar haemodynamics in previously untreated glaucoma patients. Current medical research and opinion. 2006;22:67-73. [9] Klemm M, Zeitz O, Reuss J, Matthiessen ET, Richard G. [Therapy of normal tension glaucoma: effect of brinzolamide on ocular haemodynamics]. Klinische Monatsblatter fur Augenheilkunde. 2003;220:330-3. [10] Galassi F, Sodi A, Renieri G, Ucci F, Pieri B, Harris A, et al. Effects of timolol and dorzolamide on retrobulbar hemodynamics in patients with newly diagnosed primary open-angle glaucoma. Ophthalmologica Journal international d'ophtalmologie International journal of ophthalmology Zeitschrift fur Augenheilkunde. 2002;216:123-8. [11] Gherghel D, Orgul S, Gugleta K, Flammer J. Retrobulbar blood flow in glaucoma patients with nocturnal over-dipping in systemic blood pressure. American journal of ophthalmology. 2001;132:641-7. [12] Avunduk AM, Sari A, Akyol N, Ozturk O, Kapicioglu Z, Erdol H, et al. The one-month effects of topical betaxolol, dorzolamide and apraclonidine on ocular blood flow velocities in patients with newly diagnosed primary open-angle glaucoma. Ophthalmologica Journal international d'ophtalmologie International journal of ophthalmology Zeitschrift fur Augenheilkunde. 2001;215:361-5.

Browse More Presentations

Last Updated: 8th March 2018

Recommended PPTs