ไข้เฉียบพลัน (Acute febrile illness)

69 slides
3.57 MB
2508 views

Similar Presentations

Presentation Transcript

1

ไข้เฉียบพลัน (Acute febrile illness)ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ พบ. หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

เนื้อหาความหมายและสาเหตุของไข้เฉียบพลันโดยทั่วไป สถานการณ์และระบาดวิทยาของไข้เฉียบพลันในประเทศไทยและพิษณุโลก โรคติดเชื้อที่ทำให้เกิดโรคไข้เฉียบพลันพบบ่อย - อาการทางคลินิก - แนวทางการวินิจฉัยและรักษา

3

นิยามของไข้เฉียบพลัน (Acute febrile illness)ไข้ – อุณหภูมิร่างกาย > 38.3 C เฉียบพลัน (acute) – ระยะเวลาที่มีไข้ไม่เกิน 7-14 วัน กึ่งเฉียบพลัน (subacute) – ระยะเวลาที่มีไข้ 14- 21 วัน เรื้อรัง (chronic) – ระยะเวลาที่มีไข้ > 21 วัน

4

สาเหตุของไข้เฉียบพลันโรคติดเชื้อ พบมากที่สุด มากกว่าร้อยละ 90 โรคแพ้ภูมิตนเอง (autoimmune dis) โรคมะเร็ง (malignancy) โรค hyperthyroid แพ้ยาหรือสารพิษ

5

โรคติดเชื้อที่เป็นสาเหตุของไข้เฉียบพลันการติดเชื้อเฉพาะที่ (focal infection) การติดเชื้อหลายตำแหน่ง ที่ย้อมพบหรือเพาะเชื้อก่อโรคได้ (multifocal or disseminated infection) การติดเชื้อที่มีอาการหลายระบบ ที่ย้อมไม่พบหรือเพาะเชื้อไม่ได้ (systemic infection)

6

การติดเชื้อเฉพาะที่ที่พบบ่อย

7

การติดเชื้อเฉพาะที่หลายตำแหน่ง

8

การติดเชื้อที่มีอาการหลายระบบ (systemic infection) มี constitutional symptoms เด่น – ไข้ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดข้อ อ่อนล้า ตรวจร่างกาย ไม่พบความผิดปรกติเฉพาะที่ใดชัดเจนหรือมีผิดปรกติหลายตำแหน่ง มีผื่นผิวหนังแบบ maculopapular หรือ eschar ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ - ไม่จำเพาะ ไม่พบฝีหนอง ในตำแหน่งที่ติดเชื้อ ย้อมสารคัดหลั่งไม่พบเชื้อ เพาะเชื้อไม่ขึ้น ใช้การตรวจ serology ในการวินิจฉัย

9

Systemic infectionLeptospirosis Rickettsiosis (scrub typhus, murine typhus) Enteric fever Malaria ก่อนจะตรวจเลือดพบเชื้อ malaria Dengue fever ก่อนจะตรวจเลือด Influenza

10

ข้อควรระวังในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไข้เฉียบพลันการแยกระหว่าง systemic infection กับ disseminated infection ด้วยอาการทางคลินิก อาจทำได้ยากในบางราย ในรายที่มีอาการรุนแรง หรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงให้คิดถึงหรือรักษา disseminated infection ไปด้วย มีการประเมินภาวะแทรกซ้อนหรือการเปลี่ยนแปลงของอาการอย่างต่อเนื่อง

11

โรคติดเชื้อไข้เฉียบพลันที่พบบ่อยการติดเชื้อเฉพาะที่จากแบคทีเรีย Leptospirosis, scrub typhus Melioidosis ไวรัส Dengue, influenza ปรสิต Malaria

12

แนวทางการวินิจฉัยไข้เฉียบพลันการซักประวัติ อาการเจ็บป่วยหลัก โรคประจำตัว อาชีพ ที่อยู่อาศัย ประวัติการสัมผัสโรค ประวัติการระบาดในครอบครัว หมู่บ้าน การตรวจร่างกาย Vital sign Focal sign rashการตรวจทาง lab CBC UA CXR

13

ตัวอย่างโรคติดเชื้อไข้เฉียบพลันจากการติดเชื้อเฉพาะที่ผู้ป่วยหญิง มีไข้ 1 วัน หนาวสั่น ปัสสาวะแสบขัด ขุ่น ปวดเหนือหัวเหน่า ปัสสาวะบ่อย กลั้นไม่อยู่ PE: T 39 C BP 90/60 mmHg HR 100/min CVA – tender Rt Dx – Urinary tract infection (UTI) - Acute pyelonephritisLAB – UA – WBC 30-50/HPF

14

ตัวอย่างโรคติดเชื้อไข้เฉียบพลันจากการติดเชื้อพาะที่ผู้ป่วยชายอายุ 30 ปี มีไข้ 1 วัน หนาวสั่น ไอ มีเสมหะ เจ็บหน้าอกขวา PE: T 39 C BP 120/60 mmHg HR 100/min Lung – fine crepitation right lower lung - dullness on percussion right lower lungDx – Lobar pneumonia RLLLAB – CXR – Lobar infiltrate RLL

15

ตัวอย่างโรคติดเชื้อไข้เฉียบพลันจากการติดเชื้อเฉพาะที่ผู้ป่วยชายอายุ 45 ปี มีไข้ 3 วัน ปวดบวม แดงร้อน ขาชวา PE: T 39 C BP 120/60 mmHg HR 100/min Leg – erythematous rash on right legDx – cellulitis right legLAB – CBC – WBC 12,000/mm3 PMN 87%

16

การวินิจฉัยเชื้อที่เป็นสาเหตุจากระบาดวิทยาของเชื้อที่พบบ่อยของโรคติดเชื้อระบบนั้น ลักษณะจำเพาะทางคลินิก จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ - การตรวจย้อม เช่น gram stain - การเพาะเชื้อ แบคทีเรีย - การตรวจเลือดทั่วไป เช่น CBC. UA, Cr - การตรวจเลือดจำเพาะ เช่น dengue titer, lepto titer, IFA for rickettsia

17

ตัวอย่างเชื้อก่อโรคที่พบบ่อยตามระบาดวิทยา

18

Dengue

19

Dengue

20

Dengue

21

Dengue

22

Dengue Virus

23

Vector Profile

24

The Host

25

ไข้เลือดออก

26

Browse More Presentations

Last Updated: 8th March 2018

Recommended PPTs