ภาพฉายมุมที่ 1 (First Angle Projection)

34 slides
4.33 MB
617 views

Similar Presentations

Presentation Transcript

1
2

จุดประสงค์การเรียนรู้หลังจากจบบทเรียนแล้วผู้เรียนสามารถ1. บอกทิศทางการมองภาพฉายด้านต่าง ๆ ได้ 2.อธิบายหลักการมองภาพและจัดตำแหน่งภาพฉายสามด้านของงานทรงเหลี่ยม ตัดตรงให้อยู่ในตำแหน่งของภาพฉายมุมที่ 1 ตามระบบ ISO Method E และมุมที่ 3 ISO Method Aได้ 3. บอกวิธีการเขียนภาพฉายทิศต่าง ๆ ได้4. อธิบายการเขียนเส้นต่าง ๆ ในภาพฉายได้5. เขียนภาพฉายสามด้านของงานรูปทรงเหลี่ยมตัดตรงตามแบบที่กำหนดได้6. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา และและมีความรับผิดชอบรับผิดชอบ

3

645321การมองภาพฉายชิ้นงานตามทิศทางของการมอง สามารถมองได้ 6 ด้าน ซึ่งมีลักษณะตามพื้นที่ผิวและจำนวนพื้นที่ผิวของชิ้นงานในแต่ละด้าน

4

ความกว้างความยาวความสูงภาพสามมิติประกอบไปด้วย ความกว้าง ความยาว และความสูง อยู่ในภาพเดียวกันภาพสองมิติ เป็นการมองภาพแนวตรงของแต่ละด้าน ประกอบด้วย ขนาดสองมิติ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดของขนาดครบทุกมิติ ต้องใช้ภาพสองมิติตั้งแต่สองด้านขึ้นไปมาประกอบกัน

5

ทิศทางการมองฉากรับภาพ0 – 90 องศา เป็นฉากรับภาพมุมที่ 1 (First Angle Projection)90 – 180 องศา เป็นฉากรับภาพมุมที่ 2 (Second Angle Projection)180 – 270 องศา เป็นฉากรับภาพมุมที่ 3 (Third Angle Projection)270 – 360 องศา เป็นฉากรับภาพมุมที่ 4 (Fourth Angle Projection)

6

ภาพที่มองเห็นจะปรากฏอยู่ด้านหลังตามทิศทางการมอง ซึ่งจะเห็นเป็นภาพ สองมิติ คือ ความกว้างกับความสูง เรียกว่า ภาพด้านหน้า ( Front View)ทิศทางการมอง

7

ทิศทางการมองการมองภาพตามทิศทางการมองด้านบน จะเห็นเป็นภาพสองมิติเช่นกัน คือ ความกว้าง และความยาว เรียกว่า ภาพด้านบน (Top View)

8

การมองภาพทางด้านซ้ายมือตามทิศทางการมองจะเห็นเป็นภาพสองมิติ เช่นกัน คือ ความยาว และความสูง เรียกว่า ภาพด้านข้าง (Side View) ภาพด้านข้างจะต้องเป็นภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของภาพด้านหน้าเสมอทิศทางการมอง

9

ภาพฉายที่เกิดขึ้นจากการมองชิ้นงานในทิศทางตั้งฉากกับชิ้นงานซึ่งสามารถมองและเขียนภาพฉายได้ทั้งหมด 6 ด้าน ส่วนใหญ่นิยมเขียนเพียง 3 ด้าน ก็สามารถทราบรายละเอียดได้ครบถ้วนภาพด้านบนภาพด้านหน้าภาพด้านข้าง

10

ภาพด้านหน้าภาพด้านข้างภาพด้านบนภาพฉายมุมที่ 1 (First Angle Projection) ISO Method E ( E = European)ตาม DIN ISO 5456-2 (1998-04)หลักการฉายภาพมุมที่ 1 มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ภาพด้านข้างจะอยู่ขวามือของภาพด้านหน้า ภาพด้านบนจะอยู่ด้านล่างของภาพด้านหน้า

11

ความยาวความสูงความกว้างการมองชิ้นงานตามทิศทางการมองในแต่ละด้าน จะเกิดเป็นภาพสองมิติ ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ภาพด้านข้างเกิดจากการมองทางด้านซ้ายมือของภาพด้านหน้าภาพด้านบนเกิดจากการมองทางด้านบนของภาพด้านหน้า ขนาดความสูงของภาพด้านหน้าจะเท่ากับความสูงของภาพด้านข้าง ขนาดความยาวของภาพด้านข้างจะเท่ากับความกว้างของภาพด้านบน ขนาดความกว้างของภาพด้านหน้าจะเท่ากับความกว้างของภาพด้านบนความยาว

12

การแสดงสัญลักษณ์วิธีฉายภาพไว้ที่หัวกระดาษเขียนแบบวางภาพฉาย 3 ด้าน ภาพด้านหน้าจะต้องห่างจากขอบกระดาษทั้งด้านบน และด้านข้าง ซ้ายมือ ประมาณ 20 มิลลิเมตร และระยะห่างระหว่างภาพด้านละ25 มิลลิเมตร1030201020

13

201410753.52.51.8ความสูง h เช่น ตัวหนังสือใหญ่ (ขนาดกำหนด) เป็น mmh = ความสูงของตัวอักษรเป็น มม.H = 2 เท่าของความสูงd = 0.1 เท่าของความสูงภาพสัญลักษณ์วิธีฉายภาพมุมที่1hH3·dHd

14

ทิศทางการมองภาพที่มองเห็นจะปรากฏอยู่ด้านหลังตามทิศทางการมอง ซึ่งจะเห็นเป็นภาพสองมิติ คือ ความกว้างกับความสูง เรียกว่า ภาพด้านหน้า ( Front View)

15

ทิศทางการมองการมองภาพตามทิศทางการมองด้านบน จะเห็นเป็นภาพสองมิติ เช่นกัน คือ ความกว้าง และความยาว เรียกว่า ภาพด้านบน (Top View)

16

ทิศทางการมองการมองภาพทางด้านขวามือตามทิศทางการมองด้านข้าง จะเห็นเป็นภาพสองมิติ เช่นกัน คือ ความยาว และความสูง เรียกว่า ภาพด้านข้าง (Side View) ภาพด้านข้างจะต้องเป็นภาพที่อยู่ด้านขวามือของภาพด้านหน้าเสมอ

17

ภาพด้านหน้าภาพด้านข้างภาพด้านบนจะได้ภาพฉายที่เกิดขึ้นจากการมองชิ้นงานในทิศทางตั้งฉากกับหน้างาน ซึ่งสามารถมองและเขียนภาพฉายทั้งหมด 6 ด้าน ส่วนใหญ่นิยมเขียนเพียง 3 ด้าน จะทราบรายละเอียดครบถ้วน

18

ภาพฉายมุมที่ 3 (Third Angle Projection) ISO Method A ( A = American ) ตาม DIN ISO 5456-2 (1998-04)ภาพด้านหน้าภาพด้านข้างภาพด้านบนหลักการวางภาพฉายมุมที่ 3 มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ภาพด้านข้าง จะอยู่ขวามือของภาพด้านหน้าภาพด้านบน จะอยู่ด้านบนของภาพด้านหน้า

19

ความกว้างความยาวความยาวความสูงภาพด้านข้างเกิดจากการมองทางด้านขวามือของภาพด้านหน้าภาพด้านบนเกิดจากการมองทางด้านบนของภาพด้านหน้าการมองชิ้นงานตามทิศทางการมองในแต่ละด้าน เกิดเป็นภาพสองมิติ ซึ่งมีความสัมพันธ์ ดังนี้ ขนาดความสูงของภาพด้านหน้า เท่ากับความสูงของภาพด้านข้าง ขนาดความกว้างของภาพด้านหน้า เท่ากับความกว้างของภาพด้านบน ขนาดความยาวของภาพด้านบน เท่ากับความยาวของภาพด้านข้าง

20

การแสดงสัญลักษณ์วิธีฉายภาพไว้ที่หัวกระดาษเขียนแบบวางภาพฉาย 3 ด้าน ภาพด้านหน้าจะต้องห่างจากขอบกระดาษทั้งด้านบน และด้านข้าง ซ้ายมือ ประมาณ 20 มิลลิเมตร และระยะห่างระหว่างภาพด้านละ25 มิลลิเมตร1030201020

21

201410753.52.51.8ความสูง h เช่น ตัวหนังสือใหญ่ (ขนาดกำหนด) เป็น mmh = ความสูงของตัวอักษรเป็น มม.H = 2 เท่าของความสูงd = 0.1 เท่าของความสูงภาพสัญลักษณ์วิธีฉายภาพมุมที่3hH3·dHd

22

ทิศทางการมองเหมือนกัน มี 3 ทิศทางการมอง คือ ด้านหน้า ด้านบน และด้านข้างภาพด้านหน้าภาพด้านข้างภาพด้านบนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างภาพด้านบนภาพฉายมุมที่ 3ภาพฉายมุมที่ 1ภาพด้านข้างของการมองภาพฉายมุมที่ 1 เกิดจากการมองภาพด้านซ้ายมือของภาพด้านหน้าภาพด้านข้างของการมองภาพฉายมุมที่ 3 เกิดจากการมองภาพด้านขวามือของภาพด้านหน้า

23

การนำมาใช้งาน ประเทศในกลุ่มยุโรปจะใช้การมองภาพฉายมุมที่ 1 ประเทศในกลุ่มสหรัฐอเมริกาจะใช้การมองภาพฉายมุมที่ 3 ประเทศไทยมีใช้ทั้งสองระบบ คือ ภาพฉายมุมที่ 1 และมุมที่ 3 แต่ระบบที่ใช้เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคือ การมองภาพฉายมุมที่ 1 ดังนั้น การศึกษาวิธีการเขียนภาพฉายรูปทรงต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะแสดงวิธีการเขียนเฉพาะภาพที่เกิดจากการมองภาพฉายมุมที่ 1 เท่านั้นภาพด้านหน้าภาพด้านข้างภาพด้านบนภาพฉายมุมที่ 1

24

ภาพด้านหน้าเป็นภาพที่มีรายละเอียดมากที่สุดวิธีการเขียนภาพฉายงานทรงเหลี่ยมตัดตรง

25

ถ่ายขนาดจากภาพด้านหน้า มายังภาพด้านบนด้วยเส้นเต็มเบา (0.25 มิลลิเมตร)

26

นำเอาขนาดความยาวของชิ้นงานมาเขียนด้วยเส้นเต็มบาง (0.25มิลลิเมตร)ของภาพด้านบน

Browse More Presentations

Last Updated: 8th March 2018

Recommended PPTs